Адвокат Василев: Няма законова пречка Литекс да се преобразува в ЦСКА

Адвокат Василев: Няма законова пречка Литекс да се преобразува в ЦСКА
Адвокатът Радостин Василев даде интервю за "Тема Спорт" по горещата тема "ЦСКА". Той не само е работил на "Армията" в продължение на шест години, но и познава отлично ситуацията в клуба. Според Василев не съществува законова пречка Литекс да се преобразува в ЦСКА.

- Г-н Василев, може ли Литекс да се преобразува в ЦСКА? Обяс­нете как евентуално би се слу­чило това и доколко може да бъде уязвимо?

- Не съществува никаква зако­нова пречка Литекс да се преоб­разува в ЦСКА. Това е позволено от търговския закон, а и не съще­ствува никаква забрана в норма­тивните документи на БФС. Следва да е ясно, че тук не става въпрос за сливане или вливане на две юридически лица, а за прест­руктуриране на едно юридическо лице. През последните дни се ти­ражираше за забрана за подобно действие в чл. 31, ал. З от "Пра­вилника за статута на футбол­ните клубове - членове на БФС". Моля да имате предвид, че този член е напълно неотносим към настоящия казус и не е налице по­добна забрана. Тиражирането му е спекулация. Този член не може да бъде пречка.

- Защо тогава са надига такъв вой от определени кръгове? Ня­кои започнаха да подскачат и опитват да се правят на морални квестори.

- Въпросът е доста комплек­сен. При всички положения не е приятно да се стига до фалит на сегашното дружество ЦСКА, защото много лица и фирми ня­ма да получат парите, които са изработили с честен труд. Ме­далът обаче има и друга страна. С евентуалната несъстоятел­ност на сегашното дружество ще бъдат завинаги заличени пре­тенции на хора, които, да ка­жем, едва ли са работили дос­татъчно, за да имат подобни вземания от клуба. Забелязвам, че подскачат и доста некомпе­тентни хора, които говорят откровени глупости. Подска­чат и врагове на ЦСКА, за кои­то това е нормално. Между многото плява има и компете­нтни анализи, на които си стру­ва да се обърне внимание и да бъдат обсъдени. Да говориш за морал в съвременна България е леко еретично - особено във футбола. Моралните квестори да си стоят пред клавиатури­те...

- Значи всичко изглежда прос­то и ясно, но явно някои хора ги е страх от силен ЦСКА, може би искат клубът просто да живурка, да бъде зависим? Какво ще стане с базите?

- Нещата не са толкова прос­ти и ясни. Има доста юридичес­ка и организационна работа при една такава операция, но са напълно възможни и законни, което е най-важното. Не е важно какво искат врагове­те на "червените", а тези, от които за­виси бъдещето на клуба. При обя­вяване в несъстоятелност на старото дружество ЦСКА дого­ворът му за ползването на бази­те се прекратява автоматично. Не е проблем нов ЦСКА да ги полу­чи от държавата.

- А как стои въпросът с марка­та?

- Доколкото знам, две от офи­циално регистрираните търговс­ки марки на ЦСКА обезпечават част от задълженията на клуба към НАП. Има различни законови способи да бъдат придобити или използвани от ново дружество, стига да има такова желание. Въпрос на преценка. Може да се създаде и нова марка ЦСКА.

- И все пак има ли някакви рис­кове при преобразуване на Ли­текс в ЦСКА? Може ли да се на­ложат санкции от УЕфА?

- Основните въпросителни пред подобна трансформация са свързани именно с реакцията на УЕФА и ФИФА и евентуалните последствия за новия ЦСКА. Ако сега веднага Литекс се превърне в ЦСКА, не виждам юридическа въз­можност, която да гарантира участие на новия клуб в европейските турнири през тази есен най-мал­кото защото заявката за лиценз е подадена от Литекс, а не от ЦСКА. Анализирайки световната практи­ка на УЕФА при подобен тип опера­ции в други страни (Турция и Пол­ша) и спецификата на конкретния казус, съм на мнение, че при подробна и солидна аргументация пред УЕФА на причините и реалните юриди­чески действия, довели до създава­нето на нов ЦСКА (чрез жертване­то на Литекс), няма да се стигне до голяма санкция от страна на евроцентралата. Смятам, че чрез подобна операция не се заобикалят лицензионните правила на УЕфА, защо­то клубът без лиценз, тоест ста­рият ЦСКА, отива във "В" група, а клуб, който има лиценз и е напълно изряден, се преструктурира. По този начин и форматът на първе­нството не се променя, а освен това няма и никакво неспортно предимство на новия клуб. Но пак казвам, че трябва да се обясни, че старият клуб е фалирал и без ли­ценз и един много сериозен бълга­рски клуб, неколкократен шампи­он на България, е предприел закон­ни действия за преструктурира­нето си.

- Има ли някой, от когото да за­виси подобна трансформация, в смисъл да се чака одобрение от­някъде?

- Директно одобрение не е не­обходимо да се чака отникъде. Нормално е да се направят запит­вания и да се дадат обяснения на УЕФА, но въпросът е кой ще ги направи...

- Вие не само сте работили за ЦСКА 6 години, но сте и привър­женик на отбора. Кое за вас би бил най-добрият вариант?

- Най-добрият вариант е да се спаси старият клуб, но няма кой да извади 20-30 милиона, за да пла­ща чужди грешки и кредити. Така че този вариант на практика е неосъществим. А при това поло­жение поставям като най-добра възможност Литекс да стане ЦСКА и да извърши определени действия за историческо правоприемство на ЦСКА.

- Можете ли да посочите при­мери на преструктуриране в ев­ропейски мащаб?

- Да, има примери на преструк­туриране. Ще посоча един изклю­чително краен пример. Турският Трабзонспор, който три пъти в три последователни години под­меня юридическото лице един­ствено и само с цел да увреди кре­диторите си и три години каца директно в турската Висша лига, беше изваден от участие в тур­нирите на УЕФА за три сезона. Но забележете - това се случи чак след третата му трансформа­ция, докато след първите две не понесе никакви санкции нито от УЕФА, нито от ФИФА, още по-малко от турската федерация. Как тогава УЕФА ще извади новия ЦСКА, при положение че реално клубът, който се преструктурира в ЦСКА, си е участник в "А" група и си има лиценз за Европа?

Още от БГ Футбол

Виж всички