Ексклузивно: Съдът обяви правилника на БФС за нищожен - тежки последствия грозят футбола ни

Ексклузивно: Съдът обяви правилника на БФС за нищожен - тежки последствия грозят футбола ни

Правилникът на БФС бе обявен за нищожен от Върховния административен съд, разбра Sportal.bg. Последствията от решението на съда могат да са доста тежки за българския футбол. На базата на този правилник през миналата година БФС не позволи на ЦСКА да картотекира своите играчи.

От своя страна БФС има право да обжалва решението пред друга инстанция. Припомняме, че преди десетина дни Върховният касационен съд определи за нелегитимен Изпълкома и президента на футболната ни централа.

Ето пълният текст на решението на ВАС, което публикуваме без редакторска намеса:

РЕШЕНИЕ

№ 11014
София, 22.07.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на пети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Станка Чолакова  
и с участието
на прокурора Симона Попова
изслуша докладваното
от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело № 5218/2013.

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Градев спортс”ЕООД от гр. София, с искане за прогласяване нищожността на целия Правилник за статута и трансферите на футболистите ; както и за материална незаконосъобразност на част от разпоредбите му, а именно: на чл. 16, ал.2 ;чл.27,ал.3; чл.19,ал.3;чл.21;чл.23-37 ;чл.38-40;чл.41-46 от Правилника за статута и трансферите на футболистите (наричан по-долу "Правилника"),приет от ИК на БФС на 21.05.2012 г.

Развити са съображения, че оспореният нормативен административен акт създава първична правна регламентация на задължение, което не е уредено в Закона за физическото възпитание и спорта, в Правилника за прилагане на ЗФВС.
Ответникът – Български футболен съюз,чрез процесуалните си представители- адв. Тодоров и Стоянова, излага доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Заинтересованата страна - министърът на физическото възпитание и спорта, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Харбова, оспорва жалбата като неоснователна.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура счита, че жалбата е допустима и основателна по същество.

Върховният административен съд, в състав на пето отделение счита жалбата за допустима като подадена от надлежна страна и срещу подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Жалбоподателят се легитимира като дружество с предмет на дейност – „спортен мениджмънт- посредническа дейност в областта на състезателните права на футболистите”/ удостоверение ф.д. № 7264/2004г.,СГС- от 02.11.2010 година/.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.Съображенията за този извод са следните:

Съгласно чл. 35, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) на Закона за физическото възпитание и спорта статутът на спортистите /професионалисти и аматьори/ се определя с правилници на българските спортни федерации, утвърдени от министъра на младежта и спорта. На основание законовата делегация е приет Правилник за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон- 2012-2013г., въз основа на Решение по Протокол № 2/21.05.2012г. на БФС.

Същият притежава белезите на нормативен административен акт по дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК - съдържа административно правни норми, които се отнасят за неопределен и неограничен брой адресати с нееднократно правно действие.

Според чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, от закон или от указ. Тези правила са възпроизведени в АПК в чл. 76: нормативни административни актове могат да се издават само от изрично овластени от Конституцията или закон органи. С оглед текста на чл. 35, ал. 1 ЗФВС в случая е налице законово овластяване на федерациите да определят с правилник статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти, в това число и условията за техния трансфер.

Цитираната норма отговаря и на изискванията на чл. 42 УПЗНА. Задължението на спортните федерации да предложат за утвърждаване от министъра на физическото възпитание и спорта правилници за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, участващи в дейността на членуващите в тях клубове, е уредено в чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

При така установеното е безспорно, че Правилника е нормативен административен акт и за валидното му действие е относимо изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията - всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването. Относима е и аналогичната разпоредба на чл. 37, ал. 1 ЗНА, която изисква обнародване на подзаконовите административни актове. Нормата на чл. 78, ал. 2 АПК препотвърждава конституционно установеното изискване за обнародване на нормативните административни актове.

Това повтаряне на възприетото конституционно решение само утвърждава значимостта на обнародването като начин за узнаване от адресатите на акта за издаването му и като завършващ елемент на фактическия състав по издаване на нормативния административен акт, в т.ч. по определяне на момента на влизането му в сила. Всеки акт, за да породи правно действие, т.е. за бъде противопоставен на адресатите си, трябва да е станал тяхно достояние.

За нормативните административни актове това става чрез обнародването в "Държавен вестник", което създава законовата презумпция за узнаване.

По делото не се спори и по несъмнен начин се установява, че Правилник за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон- 2012-2013г., е утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта/Заповед № РД-09-408/17.09.2012г./, но не изцяло , а само глави втора и трета от него. Също така безспорно е, че същия не е обнародван в "Държавен вестник" от органа, който го е издал (арг. чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗНА и чл. 78, ал. 1, т. 2 от АПК).

С оглед на изложеното- основателно е соченото в жалбата твърдение, че при неизпълнение на задължението за обнародване на нормативния административен акт, същият не е довършен - не са извършени предписани от Конституцията действия.

Ето защо, необнародването в "Държавен вестник" на оспорения нормативен акт е порок по смисъла на чл. 146, т. 3 АПК - съществено са нарушени посочените по-горе административно производствени правила по издаването му. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с неговото издаване правно действие и за това, ако бъде приложен преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание (при липсващо нормативно основание).

Но приложеният необнародван подзаконов нормативен административен акт създава нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. За това, в този случай, допуснатото нарушение на административно производствените правила за издаването му - липсата на обнародване - вече е особено съществено. Такъв подзаконов нормативен административен акт (необнародван, но приложен) е нищожен.

Съгласно чл. 168, ал. 2 от АПК, съдът обявява нищожността на акта дори и да липсва искане за това. Ето защо- не следва да бъдат разглеждани останалите доводи за материална незаконосъобразност на част от разпоредбите на правилника.

С постановеното от настоящия тричленен състав решение тази нищожност следва да се обяви на основание чл. 193, ал. 1, предл. 1 от АПК.

Воден от горното и на основание чл. 193, ал. 1, предл. 1 от АПК, Върховният административен съд - пето отделение,

РЕШИ:

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Правилник за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон- 2012-2013г.,приет въз основа на Решение по Протокол № 2/21.05.2012г. на БФС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

В случай на неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от петчленен състав на ВАС, съдебното решение следва да се обнародва по реда на чл. 194 АПК.

Вярно с оригинала,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /п/ Анна Димитрова
секретар:  
ЧЛЕНОВЕ:
 /п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев

Още от БГ Футбол

Виж всички