Има само два начина за извънреден конгрес, единият е минимум 186 клуба да го поискат

Има само два начина за извънреден конгрес, единият е минимум 186 клуба да го поискат

Кога и дали изобщо ще има извънреден конгрес на БФС след оставката на Борислав Михайлов? Това е въпросът, който интересува футболна България.

Преди няколко седмици за заместник на Михайлов до свикването на извънреден конгрес бе избран Михаил Касабов, който вече е вписан като такъв в Търговския регистър.

Първият вицепрезидент на съюза Йордан Лечков обаче подаде жалба в съда срещу избора на Касабов с мотив, че той трябва да оглави БФС.

Поради тази причина Sportal.bg провери какво точно пише в устава на БФС, приет на 16 февруари 2018 г.

Как може да се свика извънреден конгрес?

Начините са два:

1. По инициатива на Изпълкома - по правилник ИК е длъжен да заседава минимум веднъж на 3 месеца. Ако там бъде предложено свикване на извънреден конгрес, такъв ще има, но при положение че повечето от членове гласуват “за”.

2. По искане на 1/3 от ФК-редовни членове на БФС - в подадено в ТР заявление е записано, че на 31 декември 2018 г. членове на БФС са 556 клуба (б.а. толкова са били и на 31 декември 2017 г.). Т.е. за свикване на извънреден конгрес трябва писмено съгласие от 186 клуба.

Кой трябва да замести президента на БФС при негова оставка?

В Устава пише, че при остаква на Борислав Михайлов, каквато той подаде, негов заместник трябва да е първият вицепрезидент, а при невъзможност или отказ от негова страна – от друг вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес.

Ето и точната формулировка на цитираните по-горе неща:

Чл. 37. (1) Конгресът се свиква от ИК с покана:

1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от ФК-редовни членове на БФС.
(2) Конгресът се провежда в населеното място, където се намира седалището на БФС.
(3) Искането по т. 2 на ал. 1 трябва да съдържа дневен ред на конгреса. Ако в двуседмичен срок от представянето на искането в деловодството на БФС ИК не отправи писмено покана за свикване на конгреса, той се свиква от съда по седалището на БФС по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Изпълнителният директор информира ФИФА и УЕФА за датата и дневния ред на конгреса.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на конгреса и по чия инициатива той се свиква.
(5) Поканата се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФС, най-малко един месец преди насрочения ден.

Заместване на президента

Чл. 47. (1) В случай на отсъствие на президента, правомощията му се изпълняват от първия вицепрезидент или от друг вицепрезидент, въз основа на упълномощаване..
(2) При подаване на оставка, установена несъвместимост по чл. 33, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на президента се изпълняват от първия вицепрезидент, а при невъзможност или отказ от негова страна – от друг вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес.

Заседания на Изпълнителния комитет

Чл. 50. (1) Заседанията на ИК се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията се свикват от президента чрез писмена покана, а при негово отсъствие – от първия вицепрезидент или друг вицепрезидент, определен от ИК за всеки отделен случай. Президентът е длъжен да свиква заседание на ИК при писмено искане на 1/3 от всичките му членове.
(3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и се изпраща по електронна поща, факс или се връчва лично срещу подпис на всички членове на ИК най-малко пет работни дни преди насрочения ден.
(4) Всеки член на ИК може да поиска на заседанието да бъдат обсъждани отделни въпроси. Искането се представя в писмена форма в администрацията на БФС.
(5) Изпълнителният директор взема участие в работата на заседанията без право на глас.
(6) Протоколът от заседанието се изготвя от протоколчик, подписва се от ръководещия заседанието, от всички присъстващи членове на ИК и от протоколчика по ред, определен от ИК.

Вземане на решения от Изпълнителния комитет

Чл. 51. (1) Изпълнителният комитет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 49, т.т. 4 и 8 се вземат с мнозинство от всички членове. При равенство в гласовете решаващ е гласът на президента.
(3) Решенията на ИК влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти